Om Anna


Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med lärande och utveckling hos människor och haft förmånen att vara både anställd och min egen. Jag bor med min familj på Gotland.


Jag började inom neuropsykologi och disputerade 2005 med en avhandling om minne och minnesträning vid Karolinska institutet. Den sammanfattas i Minnets Möjligheter. Jag undervisade, konsultade och föreläste mycket vid denna tid.


Efter flytt till Gotland arbetade jag som psykolog inom barn- och ungdomshabiliteringen. Senare blev jag chef för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. 


2012 blev jag verksamhetsledare för det samordnade ledningssystemet BarnSam. Jag specialiserade mig inom organisationspsykologi och mitt specialistarbete handlade om samverkan och aktionsforskning.


Från 2017 har jag växlat mellan chefsskap och ledande strategiska roller med övergripande ansvar för utveckling, demokrati och  samverkan i Region Gotland. Just nu arbetar jag som tf biträdande förvaltningschef och kvalitetsdirektör. Jag ingår i olika nätverk och i styrelsen för ICLD och PHU

Sammanfattningsvis har jag arbetat mig inifrån och ut vad gäller mänskliga förutsättningar och möjligheter. Från hjärnans exekutiva förmåga till ledarskap i komplexa system. Från minne till gemensamt lärande och hållbarhet.


Hur skapar vi tillsammans hållbara sammanhang att vara människa i? Sammanhang där vi känner oss levande, upplever mening och helhet och riktning? Existentiell hälsa.


Jag har under hela mitt yrkesliv fortsatt att skriva och föreläsa. I min egen verksamhet är fokus existentiella frågor, människa, mening och hållbara lärande system genom författarskap, föreläsningar, rådgivning och samtal. 

Sammanhang

 

Förutom min egen verksamhet denna hemsida presenterar arbetar jag inom Region Gotland.


Inom systematiskt kvalitetsarbete följer jag den kunskap som utvecklas inom SIQ Swedish Institute for Quality. Läs mer här.


Systemteoretisk kunskap och erfarenhet tar jag del av bland annat via Systems-Centered Training and Research Institute, SCT. Lär mer här


Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologer för hållbar utveckling. Läs mer om psykologi och hållbarhet här. 

Referenser


Referenser finns för olika typer av uppdrag.