Om Anna


Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med lärande och utveckling hos människor och haft förmånen att vara både anställd och min egen. Jag bor med min familj på Gotland.


Jag började inom neuropsykologi och disputerade 2005 med en avhandling om minne och minnesträning vid Karolinska institutet. Den sammanfattas i Minnets Möjligheter. Jag undervisade, konsultade och föreläste mycket vid denna tid.


Efter flytt till Gotland arbetade jag som psykolog inom barn- och ungdomshabiliteringen. Senare blev jag chef för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. 


2012 blev jag verksamhetsledare för det samordnade ledningssystemet BarnSam. Jag specialiserade mig inom organisationspsykologi och mitt specialistarbete handlade om samverkan och aktionsforskning.


Från 2017 har jag varit chef i ledande strategiska roller med övergripande ansvar för styrning, demokrati och utveckling i Region Gotland. Just nu arbetar jag som biträdande förvaltningschef och kvalitetsdirektör. Jag ingår i olika nätverk och i styrelser

Sammanfattningsvis har jag arbetat mig inifrån och ut vad gäller mänskliga förutsättningar och möjligheter. Från hjärnans exekutiva förmåga till ledarskap i komplexa system. Från minne till gemensamt lärande och hållbarhet.


Hur skapar vi tillsammans hållbara sammanhang att vara människa i? Sammanhang där vi känner oss levande, upplever mening och helhet och riktning? 


Jag har under hela mitt yrkesliv fortsatt att skriva och föreläsa. Då är fokus existentiella frågor, människa, mening och hållbara lärande system. 

Sammanhang

 

Förutom mitt skrivande arbetar jag inom Region Gotland.


Inom systematiskt kvalitetsarbete följer jag den kunskap som utvecklas inom SIQ Swedish Institute for Quality. Läs mer här.


Systemteoretisk kunskap och erfarenhet tar jag del av bland annat via Systems-Centered Training and Research Institute, SCT. Lär mer här


Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologer för hållbar utveckling. Läs mer om psykologi och hållbarhet här. 

Referenser


Referenser finns för olika typer av uppdrag.